|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Domska skupnost

  V šolskem letu 2019/2020 je Jure Pečar.

  Mentorica domske skupnosti je Anita Beguš.

  Pravila domske skupnosti
  - Domska skupnost se lahko organizira v skladu z 22. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Ravnatelj imenuje mentorja na predlog dijakov.
  - Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vse dijakinje in dijaki ter študentke in študenti doma. Domska skupnost deluje na ravni doma in vzgojnih skupin.
  - Dijaki in študenti imajo v času bivanja v domu pravico in dolžnost, da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog, ki izhajajo iz vzgojnega programa in letnega delovnega načrta.
  - Domsko skupnost vodi predsedstvo domske skupnosti, ki jo predstavljajo predsedniki vzgojnih skupin in mentorica ali mentor, ki izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Ravnatelj imenuje mentorja na predlog dijakov.
  - Domska skupnost lahko oblikuje komisije, ki delujejo v vzgojnih skupinah in dajejo pripombe za svoje področje predsedstvu domske skupnosti.
  - Dijaki in študenti so v domski skupnosti enakopravni in izražajo domsko pripadnost.
  - Domska skupnost zastopa interese vseh dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
  - Domska skupnost mora omogočati vsem dijakinjam in dijakom, študentkam in študentom sodelovanje in sooblikovanje skupnega, zdravega in boljšega življenja v domu.

  Skupnost dijakov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma. Predsedstvo skupnosti dijakov doma pa je sestavljeno iz predsednikov posameznih vzgojnih skupin in predsednikov domskih komisij. Predsednika voli domska skupnost na tajnih volitvah. Mentor predsedstva skupnosti dijakov doma je Anita Beguš.

  Predsedstvo skupnosti dijakov doma sklicuje predsednik predsedstva. V primeru, da se predsedstvo konstituira na novo, prvi sklic opravi ravnatelj ali mentor.

  Predsedstvo se sestane ob začetku šolskega leta, nato pa vsaj vsaka dva meseca do konca šolskega leta.

  Predsedstvo obravnava vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti dijakov daje pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela.

  Predloge, pobude in mnenje skupnosti dijakov obravnava vzgojiteljski zbor, Svet staršev in Svet zavoda.
   
   
  Naloge domske skupnosti
  Naloge domske skupnosti so:

  - spodbujanje dijakov k aktivnemu vključevanju v vzgojni proces,
  - opozarjanje na obveznosti in pravice dijakov,
  - podajanje mnenja in predlogov v zvezi z vzgojnim delom in upravljanjem organom doma,
  - obravnavanje vprašanja življenja in dela doma ter dajanje pobude in predlogov,
  - obravnavanje letnega delovnega načrta doma,
  - obravnavanje poročila o izvajanju letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto,
  - skrb in spodbuda dijakov k izpolnjevanju nalog, opredeljenih v splošnih aktih doma in programih dela doma,
  - spodbujanje iniciativnosti, samostojnosti in odgovornosti dijakov pri izvajanju domskega reda, pravil dela in življenja v domu,
  - obravnavanje dela komisij in različnih interesnih prostovoljnih dejavnosti in vzpodbujanje dijakov za sodelovanje v njih,
  spodbujanje iniciativnosti, discipline in odgovornosti dijakov, obravnavanje programa dela dijaškega doma,
  - obravnavanje vprašanja življenja in dela dijaškega doma in podajanje predlogov za boljše delo,
  - skrb za dogovore med domom in šolo.

  Domska skupnost lahko oblikuje naslednje komisije za učinkovitejše uresničevanje svojih nalog: komisijo za prehrano in higieno, komisijo za kulturo in zabavo, komisijo za medsebojne odnose in komisijo za šport. Komisije delajo pod vodstvom vzgojiteljev – mentorjev.