|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Delo in življenje v domu

  VZGOJNE SKUPINE

  Dijaki so razdeljeni v štiri vzgojne skupine.

  Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/ dijakih in vzgojiteljih:
  1. vzgojna skupina, vzgojiteljica Mateja Učjak
  2. vzgojna skupina, vzgojitelja Andreja Legan, Katarina Teršar Zalar
  3. vzgojna skupina, vzgojitelj Artem Lesnikov
  4. vzgojna skupina, vzgojitelja Janja Klemenčič

  ORGANIZIRANOST VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

  Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja na naslednjih ravneh:
  individualno vzgojno delo,
  delo z vzgojno skupino,
  med skupinsko vzgojno delo,
  delo na ravni doma.

  Posebno mesto v vzgojnem delovanju v dijaškem domu ima vzgojna skupina. Vzgojna skupina je osnovna organizacijska enota v dijaškem domu. Organizirana je po spolu.  V njej je omogočeno dijakom, da neposredno izražajo stališča in interese ter se dogovarjajo o vseh bistvenih vidikih življenja in dela v dijaškem domu. Konstruira se z izvolitvijo predsednika in predstavnikov odborov domske skupnosti.

  Predstavniki so odgovorni za povezavo med skupino in domsko skupnostjo, za prenos informacij in izpeljavo dogovorjenih nalog.  Vzgojitelj prevzame v skupini vlogo vodje, organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno delovanje. Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacijskih odnosov. Vzgojitelj v vzgojni  skupini  skrbi za varnost dijakov, zagotavlja dijakom osnovne pogoje za učenje, ustrezen prostor in čas ter mir.  Vzgojitelj dijake s poglobljenim individualnim delom spoznava, jim pomaga k osebnostni in socialni integraciji, odkriva težave in jim jih v pogovoru z njimi pomaga reševati. Vzgojitelj navaja dijake  na zdrav način življenja, pravilno prehranjevanje, osebno urejenost in urejenost njihovih  prostorov. Dijake spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa in k aktivnemu vključevanju v interesne dejavnosti v domu in izven njega.

  Vzgojno delo vzgojiteljev poteka po šolskem koledarju in sicer redne delovne dneve od 13.00 do 22.00 ure, z izjemo petkov, ko poteka od 07.00 do 15.00 ure.

  Vzgojno delo poteka po šolskem koledarju.