|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Delo in življenje v domu

  VZGOJNE SKUPINE

  Dijaki so razdeljeni v štiri vzgojne skupine.

  Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/ dijakih in vzgojiteljih:
  1. vzgojna skupina, vzgojiteljica Katarina Teršar Zalar
  2. vzgojna skupina, vzgojitelja Jasmina Penca
  3. vzgojna skupina, vzgojitelj Artem Lesnikov
  4. vzgojna skupina, vzgojitelja Janja Klemenčič

  ORGANIZIRANOST VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

  Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja na naslednjih ravneh:
  individualno vzgojno delo,
  delo z vzgojno skupino,
  med skupinsko vzgojno delo,
  delo na ravni doma.

  Posebno mesto v vzgojnem delovanju v dijaškem domu ima vzgojna skupina. Vzgojna skupina je osnovna organizacijska enota v dijaškem domu. Organizirana je po spolu.  V njej je omogočeno dijakom, da neposredno izražajo stališča in interese ter se dogovarjajo o vseh bistvenih vidikih življenja in dela v dijaškem domu. Konstruira se z izvolitvijo predsednika in predstavnikov odborov domske skupnosti.

  Predstavniki so odgovorni za povezavo med skupino in domsko skupnostjo, za prenos informacij in izpeljavo dogovorjenih nalog.  Vzgojitelj prevzame v skupini vlogo vodje, organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno delovanje. Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacijskih odnosov. Vzgojitelj v vzgojni  skupini  skrbi za varnost dijakov, zagotavlja dijakom osnovne pogoje za učenje, ustrezen prostor in čas ter mir.  Vzgojitelj dijake s poglobljenim individualnim delom spoznava, jim pomaga k osebnostni in socialni integraciji, odkriva težave in jim jih v pogovoru z njimi pomaga reševati. Vzgojitelj navaja dijake  na zdrav način življenja, pravilno prehranjevanje, osebno urejenost in urejenost njihovih  prostorov. Dijake spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa in k aktivnemu vključevanju v interesne dejavnosti v domu in izven njega.

  Vzgojno delo vzgojiteljev poteka po šolskem koledarju in sicer redne delovne dneve od 13.00 do 22.00 ure, z izjemo petkov, ko poteka od 07.00 do 15.00 ure.

  Vzgojno delo poteka po šolskem koledarju.