|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Vizija in poslanstvo

  Vizija

  Vsak dan sproti si prizadevamo, da bi bil naš dom sodoben, prijazen in vsebinsko bogat. Vizija jutrišnjega dne je varen in prijeten dom, v katerem se bomo dobro počutili vsi, ki živimo in delamo v njem.
   

   
  Poslanstvo

  Naši cilji vzgojno-izobraževalnega procesa v domu so v skladu z nacionalnimi cilji vzgoje in izobraževanja in temeljijo na veljavni zakonodaji.

  Temeljni cilji so:

  • omogočanje dodatne kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, ponudba institucionalne vzgoje, možnosti za bivanje, učenje in preživljanje prostega časa dijakov in učencev;
  • zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost;
  • vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov;
  • spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
  • razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije;
  • zagotavljanje kakovostne izobrazbe;
  • spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
  • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;
  • omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;
  • uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
  • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
  • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij;
  • zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
  • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in druge kulture, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij;
  • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja;
  • omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva;
  • usmerjanje k socialnemu dialogu in nenasilni komunikaciji;
  • omogočanje priložnosti za razvoj družbenih in individualnih veščin in kompetenc posameznikov in skupin;
  • spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti, socialnega partnerstva ter aktivnega sodelovanja z okoljem in
  • drugi cilji, ki so v skladu s trendi in usmeritvami sodobnih družbenih sprememb.

  Dolgoročni cilji in prednostne naloge:

  • zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne glede na socialne, kulturne in druge razlike,
  • razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za pridobivanje dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja vseživljenjskega učenja,
  • vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter enakopravnosti,
  • vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj,
  • spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi interesi,
  • ohraniti oziroma izboljšati učni uspeh dijakov,
  • zmanjšati število vzgojnih prekrškov in
  • izboljšati sodelovanje staršev.