|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Pravila bivanja v dijaškem domu v času epidemije bolezni COVID-19

  Pravila bivanja v dijaškem domu v času epidemije bolezni COVID-19

  Šolsko leto 2020/2021 bomo pričeli z modelom B kjer velja, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Dijaški domovi bomo imeli nastanjene vse dijake. Dopustna bo nastanitev več dijakov v sobi. Pri tem bodo veljale omejitve, ki se bodo nanašale na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Uvedeni bodo posebni protokoli pri uporabi jedilnice, učilnic in sanitarij ter skupnih prostorov.
  Pravila bivanja v dijaškem domu v času izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 predstavljajo dopolnitev splošnih pravil bivanja, ki veljajo v domu. Za zaščito dijakov in zaposlenih v dijaškem domu pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter doseči dosledno izvajanje vseh splošnih in dodatnih higienskih ukrepov. Ključni ukrepi za omejevanje širjenja virusa so stalno in temeljito umivanje rok, higiena kašlja in vzdrževanje primerne razdalje do drugih. V primerih, ko razdalje zaradi narave delovnega procesa ni možno vzdrževati, je obvezna uporaba zaščitne maske.
  Dijaki morajo pred prihodom v dom s podpisom potrditi, da so s pravili seznanjeni in se zavežejo, da jih bodo dosledno spoštovali in izvajali. Prav tako morajo dijaki s podpisano izjavo o zdravstvenem stanju zagotavljati, da niso zboleli za bolezen SARS-CoV-2, v kolikor želijo bivati domu.
  Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče alternativni vzgojni ukrep: začasna prepoved bivanja v domu.
  Domska pravila so prilagojena in sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času bivanja v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v dijaškem domu.
  Priporočila dokumenta se lahko spreminjajo po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v državi. Dijaški doma jih bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.
   
   
  DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju povečane nevarnosti za okužbo COVID-19
   
  1. UVOD 

  Od 1. 9. 2020 se vzgojno-izobraževalno delo za dijake Dijaškega in študentskega doma izvaja v prostorih Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. V času veljavnosti teh pravil se vzgojno-izobraževano delo izvaja po novih pravilih, ki veljajo v obdobju povečane nevarnosti za okužbo COVID-19.
   
  Prihodi in izhodi v in iz dijaškega doma

  • Dijaki in zaposleni dijaškega doma v dijaški dom vstopajo posamično in pri tem ohranjajo 2 m medosebne razdalje.
  • Dijaki in zaposleni vstopajo in izstopajo skozi glavni vhod dijaškega in študentskega doma.
  • Vhodna vrata dijaškega doma in šole so ves čas bivanja zaklenjena.
  • Izhode dijaki javijo na domski telefon (041 616 560 ali 030 484 122) in v primeru opravičenega izhoda vzgojitelj dijaku odklene vhodna vrata.
  • Ob vstopu v dijaški dom se dijaki, vzgojitelji in ostali razkužijo roke z razkužilom.

   Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v dijaškem domu

  • Vsak dijak je dolžan med bivanjem v dijaškem domu upoštevati splošna priporočila NIJZ, in sicer pogosto zračenje zaprtih prostorov, redno umivanje oz. razkuževanje rok, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in upoštevanje higiene kašlja in kihanja s strani dijakov in zaposlenih ter redno čiščenje in razkuževanje površin.
  • Obvezno je redno in temeljito vzdrževanje higiene rok. Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk.
  • Pri vstopu v dijaški dom je potrebno upoštevati medosebno razdaljo po priporočilih NIJZ vsaj 2 metra v mirovanju, pri gibanju večjo.
  • Ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih so razkužila in infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.
  • Skupni prostori se uporabljajo po razporedu, da bo možnost stikov kar najmanjša prav tako se bo ves čas zagotavljala medosebna razdalja.
  • V dijaškem domu imamo urejena pravila prihoda v dom in zapuščanja doma, obnašanja na hodnikih, v jedilnici in drugih skupnih prostorih ter režim uporabe sanitarij zaradi preprečevanja gneče in zmanjševanja stikov.
  • V dijaški dom vstopajo samo dijaki in zaposleni ter po predhodni najavi preostali obiskovalci, ob uporabi zaščitne maske in v skladu z drugimi navodili doma.
  • Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo.
  • Obiski v sobah niso dovoljeni. Ob upoštevanju osebne razdalje in drugih, higienskih pravil, svetujemo gibanje v okolici šole in pred domom ob upoštevanju vsaj 2m razdalje.
  • Zunanji obiski v sobah niso dovoljeni. V izrednih primerih in ob vednosti vzgojiteljev, so dovoljeni zunanji obiski v skupnih prostorih.
  • V dijaškem domu potekajo le interesne dejavnosti, pri katerih bo mogoče zagotoviti primerne razdalje med osebami. Dovoljene dejavnosti razvedrilne narave so tiste, pri katerih je možna izvedba ukrepov.
  • Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.
  • Dijaki ne potrebujejo maske v svoji sobi. V skupnih prostorih bodo uporabljali maske vse odrasle osebe ter vsi dijaki, vzgojitelji oz. zaposleni pa tudi, kadar bodo vstopali v dijaške sobe.
  • Ob primeru suma na bolezensko stanje dijaki ne prihajajo v dijaški dom. V kolikor pride do obolenja v času bivanja, je dijak dolžan o tem obvestiti zaposlene ter se ravnati po navodilih, ki jih prejme.
  • Dijaki uporabljajo lastne maske. Pomembna je pravilna uporaba le-teh. Svetujemo uporabo pralnih mask za večkratno uporabo, saj s tem ne varujemo le sebe in drugih, ampak tudi okolje.
  • Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 2 metra.

   Pravila učenja in učnih ur

  • Učenje za 1. in 2. letnike poteka v naprej določenih učilnicah ob upoštevanju preventivnih ukrepov (medsebojna razdalja, po potrebi uporaba maske), če razdalje ni možno zagotoviti, je obvezna uporaba mask.
  • Učenje za 3., 4. in 5. letnike poteka samostojno po sobah ob upoštevanju preventivnih ukrepov (medsebojna razdalja, po potrebi uporaba maske), če razdalje ni možno zagotoviti, je obvezna uporaba mask.
  • Skupinsko delo in medvrstniška pomoč se izvaja le med sošolci (dijaki istega oddelka, ki bivajo v dijaškem domu, ali pa med sostanovalci v isti sobi) ali pa na daljavo.
  • Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo.

   Prehranjevanje v dijaškem domu

  • Vsak dijak seje dolžan seznaniti s pravili izvajanja domske prehrane in jih dosledno upoštevati (navodila v jedilnici in označbe).
  • Pred vstopom v jedilnico si dijaki obvezno umijejo o roke po navodilih NIJZ.
  • V jedilnici so mize razporejene tako, da se lahko ohranja ustrezna medsebojna razdalja.
  • Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo (2 m).
  • Obvezna uporaba maske v jedilnici velja za vse uporabnike.
  • Sedežnega reda v jedilnici ni dovoljeno spreminjati.

  2. DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM  

  Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje
  Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom se dosledno izvajajo splošna navodila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

  • upoštevamo pravila higiene kihanja in kašlja,
  • ne dotikamo se obraza z nečistimi /neumitimi rokami,
  • upoštevamo medosebno razdaljo (2 metra),
  • redno si umivamo roke z milom in vodo,
  • redno čistimo in razkužujemo površine,
  • zračimo prostore,
  • v zaprtih prostorih nosimo masko, če ni mogoče zagotoviti zadostno razdaljo med osebami,
  • v primeru, da zbolimo ostanemo doma,
  • uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 2 metra.

   Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov
  Za redno higieno in prezračevanje sob skrbijo dijaki sami vsakodnevno. Potrebna čistila, čistilna sredstva in vrečke so na voljo kot do sedaj. Menjava posteljne se izvaja po ustaljenem hišnem redu.
   
  Ukrepi v primeru znakov bolezni
  V primeru, da kdorkoli zboli z znaki okužbe dihal (VROČINA, KAŠELJ, TEŽKO DIHANJE), veljajo naslednji ukrepi:

  • Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji. Dijak v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko.
  • V primeru suma na pojav koronavirusa pri dijaku bo strokovni delavec dijaka odpeljal v poseben prostor (soba 29 žensko nadstropje in soba 56 v moškem nadstropju) ter o tem obvestil starše. Tak dijak ta čas nosi zaščitno masko.
  • Če je pri dijaku nato potrjena okužba, starše dijaka o tem obvestijo dijaški dom in šolo. Dijaški dom obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko

   
  preiskavo se išče izvor okužbe in identificira osebe, ki so bile v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd.

  • Če zboli vzgojitelj oz. drugi zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe diha, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru na pozitiven test na COVID-19 o tem obvesti ravnatelja doma. Dijaški dom o primeru obvesti NIJZ, ki začne voditi epidemiološko preiskavo.
  • Prostore šole in dijaškega doma, kjer se je gibal oboleli dijak, vzgojitelj oz. drugi zaposleni se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.

  3. SPREJEM, UPORABA IN VELJAVNOST PRAVIL 

  Ta pravila je sprejela ravnateljica dijaškega in študentskega doma. Pravila pričnejo veljati s 31. 8. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta pravila.
  Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani dijaškega in študentskega doma, bodisi v sklopu popravljenih pravil bodisi posamično.
  V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo pravila bivanja v dijaškem in študentskem domu, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnateljice dijaškega in študentskega doma.
   
    

  Sprememba pravil velja od 21. 9. 2020 dalje.                                                                                                                                                                                                    Martina Kralj, ravnateljica